Om Ufs

Underrättelser för Sjöfarande (Ufs)

Ufs-notiser kan sökas direkt från Ufs-databasen (uppdateras dagligen) eller via häften i PDF-format vilka publiceras en gång per vecka på Sjöfartsverkets hemsida.

Täckningsområde

Ufs täcker Östersjöområdet samt Kattegatt och Skagerrak innanför linjen Hanstholm - Lindesnes.

Utländska farvatten

Informationen om förändringar i utländska farvatten är i huvudsak begränsad till företeelser utomskärs samt i och i anslutning till större farleder och rutter. Ufs ger därför inte tillräckligt detaljerad information för att hålla andra länders sjökort fullständigt rättade. De utländska notiserna bygger i allmänhet på information från respektive lands NtM (Notices to Mariners) eller navigationsvarningar.

Numreringen av notiser

Notisnumret är unikt och utgörs av det nummer som varje notis har i Sjöfartsverkets ärenderegister. Denna nummerserie nollställs inte vid årsskiften utan växer med åren.

En stjärna (*) framför notisnumret anger att notisen är utfärdad av svensk myndighet och gäller svenska farvatten. Stjärnan är internationellt överenskommen och är avsedd att underlätta utländska sjökarteverks rättelse- och redigeringsarbete.

(P) efter notisnumret anger att notisen är av förberedande art, Preliminär notis. Notisen ersätts senare med en verkställighetsnotis. (T) efter notisnumret anger att notisen är av tillfällig art, Temporär notis. Är giltighetstiden för sådan notis ej angiven, upphävs den av ny notis, då det tillfälliga förhållandet upphört att gälla.

Utformning av Ufs-notiser

De Ufs-notiser som handlar om permanenta förändringar inleds i allmänhet med en beskrivning av vilka förändringar som har skett ute i "verkligheten". Därefter följer en beskrivning, ofta i tabellform, av hur dessa förändringar ska genomföras i sjökortet. Då sjökort i olika skalor berörs beskrivs i allmänhet endast hur rättelsen ska göras i det sjökort som har störst skala. I de fall distanser anges i Ufs-notisen avses det verkliga avståndet ute i naturen, ex. bojen ska flyttas 50 meter nordvart till position xxx.

Positioner i Ufs

Anges enligt referenssystemet WGS-84 när notisen berör ett område som täcks av svenskt sjökort med WGS-84 gradnät. Positioner i notiser som berör utländska farvatten, som inte täcks av svenskt sjökort i stor skala, anges enligt det referenssystem som respektive land använder.

Sjökortsbilder i Ufs

De sjökortsbilder som åskådliggör vissa Ufs-notiser är avsedda att underlätta rättelsearbetet och är inte i samma skala som sjökortet.

Ufs på engelska

Notiser i Ufs är översatta till engelska. Den engelska texten kan, i vissa fall, vara mer kortfattad.

Uppgiftslämnare

I varje notis anges varifrån uppgifterna i notisen kommer. Ansvar för sakinnehållet åligger uppgiftslämnaren.

Förkortningar

Utöver de förkortningar som återfinns i INT 1 förekommer följande i Ufs:

B Bäring
Nr 2009:256/5619 Hänvisning till notis nr 5619 i häfte nr 256 av år 2009
Danish NtM 2009:14/125 Dansk Ufsnotis 125 i häfte 14 år 2009 är källa till informationen
Bsp Båtsportkort

Disponering av Ufs-häftet:

Tillkännagivanden

innehåller generell information om farvatten, lotsning, DGPS m.m. information om nya sjökort och publikationer, information för radiotjänsten ombord, kungörelse av vissa IMO-beslut.

Underrättelser

innehåller notiser som kan hänföras till en geografisk punkt eller ett begränsat geografiskt område. Här finns information för rättning av sjökort men även uppgifter av tillfällig karaktär, till exempel: information om pågående muddringar, skjutvarningar, tillfälliga ändringar av navigeringshjälpmedel, etc. Notiserna i avdelningen "Underrättelser" är sorterade under de geografiska områden som framgår av den karta som finns på framsidan av varje Ufs-häfte.

Berörda sjökort

Numret på svenska sjökort som berörs av de förändringar som beskrivs i notisen anges på en rad ovanför respektive notis. I början av varje Ufs-häfte finns en tabell som anger vilka svenska sjökort som berörs av notiser i häftet.